Algemene voorwaarden VVB BV

Versie: Maart 2021

 

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1        De meest recente versie van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en aanvullende of vervolgopdrachten tussen VVB BV (zijnde VVB BV Bedrijven of aan hen gelieerde vennootschappen en hun rechtsopvolgers) hierna ‘VVB BV’ of ‘wij/ons’ genoemd en een wederpartij, hierna ook ‘Klant’ genoemd.

1.2        Toepassing van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij VVB BV de toepassing daarvan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd. Indien naast deze Algemene Voorwaarden andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

1.3        Alle (rechts)personen die door VVB BV bij de uitvoering van enige opdracht van de Klant zijn ingeschakeld of betrokken (waaronder medewerkers en bestuurders van VVB BV en aan VVB BV gelieerde rechtspersonen) kunnen op de bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep doen.

1.4        Indien meer dan één (rechts)persoon als wederpartij van VVB BV optreedt of zich als zodanig gedraagt (bijv. door facturen aan VVB BV te betalen), dan zijn allen voor de verplichtingen jegens VVB BV hoofdelijk aansprakelijk.

1.5        Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. VVB BV en Klant zullen dan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel als toegestaan zal worden benaderd. Wanneer een Klant als consument kwalificeert, komen hem niet meer rechten toe dan wettelijk verplicht is.

1.6        VVB BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klant wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien niet binnen veertien dagen na de mededeling van VVB BV dat de wijziging zal plaatsvinden, een schriftelijk protest daartegen wordt ontvangen.

1.7        Klant verleent bij voorbaat toestemming aan VVB BV om aangegane rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, waaronder begrepen groepsmaatschappijen van VVB BV. Klant is niet gerechtigd tot overdracht van aangegane rechten en verplichtingen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VVB BV.

1.8        Indien deze voorwaarden in een andere taal worden vertaald, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

1.9        Alle geschillen zullen worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw, met dien verstande dat VVB BV het recht heeft en bevoegd blijft om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet of toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

1.10      Op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht waaronder het Weens Koopverdrag.

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1        Alle aanbiedingen en offertes van VVB BV zijn altijd vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Prijslijsten, brochures, catalogi en andere gegevens die door VVB BV worden verstrekt, hebben een informatief karakter en binden VVB BV niet. VVB BV is nimmer gebonden aan afwijkingen in een aanvaarding, waaronder begrepen aanvaarding van slechts bepaalde onderdelen van een aanbieding. Leveringstermijnen in een aanbieding zijn steeds indicatief.

2.2        De overeenkomst komt eerst tot stand wanneer VVB BV een opdracht of overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of wanneer door haar daadwerkelijk uitvoering aan de opdracht is gegeven. VVB BV heeft tot binnen tien (10) werkdagen nadat de acceptatie van een aanbieding haar heeft bereikt, het recht om haar aanbod te herroepen. VVB BV is niet gehouden tot nalevering van producten die niet langer onderdeel uitmaken van haar assortiment.

2.3        Kennelijke vergissingen en schrijf-, druk- of rekenfouten kunnen altijd door VVB BV worden hersteld.

2.4        De werkzaamheden en producten betreffen uitsluitend hetgeen in de aanbieding staat beschreven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan VVB BV verstrekte gegevens waarop VVB BV haar aanbieding heeft gebaseerd. Werkzaamheden of producten die niet beschreven staan in de aanbieding of een gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatievoorziening door Klant worden beschouwd als meerwerk of vervolgopdracht(en) en worden afzonderlijk in rekening gebracht. VVB BV is niet gehouden verzoeken tot meerwerk of vervolgopdrachten te accepteren en kan bedingen dat eerst een nieuwe schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2.5        Indien de Klant een gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan VVB BV alle met het oog op de uitvoering van de order of opdracht gemaakte kosten te vergoeden. De Klant is tevens gehouden tot vergoeding van winstderving en overige schade.

2.6        Aanvullende afspraken of wijzigingen in een overeenkomst of toezeggingen van personeel van VVB BV binden VVB BV slechts indien deze door de directie van VVB BV schriftelijk zijn bevestigd.

 

 

Artikel 3.  Prijzen en betaling

3.1        De prijzen van VVB BV zijn in Euro (€) en exclusief omzetbelasting en overige heffingen van overheidswege en werkelijk gemaakte kosten van derden of materialen, alsmede exclusief verpakkings- en verzendkosten. Tenzij VVB BV en Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal VVB BV voor de geleverde producten en verrichte diensten de volgens de algemene tarieven van VVB BV geldende bedragen in rekening brengen.

3.2        Indien kostprijsverhogende wijzigingen optreden is VVB BV gerechtigd de met Klant overeengekomen prijs tussentijds te verhogen. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Klant gerechtigd binnen veertien dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Klant komt dit recht niet toe indien de aanpassing gebaseerd is op een overeengekomen of bij het aangaan van een overeenkomst kenbare index of (volume)maatstaf.

3.4        Meerwerk behoeft niet schriftelijk bevestigd te worden. Meerwerk wordt in ieder geval geacht door Klant te zijn aanvaard indien niet binnen acht dagen na factuurdatum tegen het verrichten van meerwerk is geprotesteerd.

3.5        De gegevens uit de administratie van VVB BV leveren volledig bewijs op voor de door VVB BV verrichte werkzaamheden en leveringen alsmede van de betalingsverplichting van de Klant, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs. Gefactureerde bedragen zijn verschuldigd ongeacht of Klant het geleverde in gebruik heeft genomen of daarvan gebruik maakt.

3.6        Alle facturen zullen door de Klant volledig worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant uiterlijk bij aflevering van goederen of diensten betalen, of binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum indien dit eerder is. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van VVB BV op Klant onmiddellijk opeisbaar.

3.7        Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties conform 6:119a BW verschuldigd. Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de vordering.

3.8        Het recht van de Klant om vorderingen op VVB BV te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Daarnaast is de Klant niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

3.9        Overeengekomen betalingskortingen zijn eenmalig, kunnen enkel vereffend worden bij betaling van de betreffende factuur, en geven geen recht op toekomstige kortingen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Bij wijziging van het aantal af te nemen producten of diensten tijdens de looptijd van een overeenkomst kunnen verleende kortingen of voordelen worden aangepast of herroepen, en/of het geoffreerde prijsniveau worden aangepast. Verlagingen in het prijsniveau gelden niet met terugwerkende kracht.

3.10      Iedere door de Klant gedane betaling strekt steeds eerst ter vermindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Klant vermeldt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. VVB BV is gerechtigd om vorderingen van haar groepsmaatschappijen op Klant te verrekenen met vorderingen die Klant heeft op VVB BV. Klant verleent hiervoor onherroepelijk toestemming.

3.11      De Klant dient klachten over de facturen binnen acht dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd rechtstreeks bij VVB BV in te dienen, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegenover VVB BV vervalt.

3.12      VVB BV is te allen tijde gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst op voorschotbasis of in deeltermijnen te factureren en kan van Klant gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of deugdelijke zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de Klant verlangen. VVB BV mag tot die zekerheid is verstrekt de uitvoering van de overeenkomst opschorten of annuleren. VVB BV zal in dat geval nimmer gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding. De Klant blijft gehouden de reeds door VVB BV verrichtte prestatie te vergoeden en door VVB BV geleden schade te vergoeden.

3.13      Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, of aan Klant geen subsidie of vergunning wordt verleend, is voor een Klant geen grond voor annulering of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 • VVB BV blijft te allen tijde eigenaar van de aan Klant geleverde goederen zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens VVB BV, inclusief haar groepsmaatschappijen, uit hoofde van welke rechtsgrond dan ook. De Klant is gedurende deze periode niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden of te bezwaren. De Klant is verplicht om de door VVB BV geleverde zaken separaat te bewaren. Indien de Klant in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, is zij verplicht om op het eerste verzoek daartoe mee te werken aan de teruggave van geleverde goederen aan VVB BV, op alle dagen en uren. De Klant verleent aan VVB BV en door haar ingeschakelde derden onherroepelijk het recht en toestemming de locaties waar de zaken zich bevinden te betreden en de zaken terug te nemen.

 

 • Een Klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van VVB BV mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf. Klant vestigt bij deze bij voorbaat ten gunste van VVB BV een stil pandrecht op de opbrengst van deze verkoop. Indien Klant (mede) uit door VVB BV geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vestigt Klant bij deze bij voorbaat ten gunste van VVB BV een stil pandrecht op de nieuwe zaak en/of zaken.

 

 • Bij niet, niet tijdige of niet volledige nakoming van de (betalings)verplichtingen door de Klant, heeft VVB BV een retentierecht op alle goederen die VVB BV voor of namens de Klant onder zich heeft. De Klant verleent aan VVB BV onherroepelijk het recht van parate executie en toestemming de onder retentierecht gehouden goederen onverwijld en zonder nadere kennisgeving onderhands of openbaar te verkopen en het aan VVB BV verschuldigde (waaronder begrepen alle kosten van de verkoop) op de opbrengst te verhalen en te verrekenen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1    VVB BV zal zich naar beste kunnen inspannen de orders en dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant vastgelegde afspraken. Alle diensten van VVB BV worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

5.2    Klant stemt ermee in dat VVB BV de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door haar personeel of zo nodig door derden. Indien ingeschakelde derden of toeleveranciers van VVB BV hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de Klant willen beperken, bedingt VVB BV bij deze dat elke opdracht de onherroepelijke bevoegdheid inhoudt om eventuele licentie- en leveringsvoorwaarden met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Klant te aanvaarden. Een afschrift van deze voorwaarden liggen bij VVB BV ter inzage.

5.3    Klant garandeert en draagt er zorg voor dat VVB BV haar werkzaamheden op de meest efficiënte en veilige wijze kan uitvoeren. Klant garandeert dat door anderen uit te voeren werkzaamheden of leveringen geen vertraging of hinder voor VVB BV oplevert. Klant is gehouden aan VVB BV steeds alle medewerking te verlenen en tijdig en kosteloos alle informatie en geschikte faciliteiten en (hulp)materialen in de gewenste vorm en op gewenste wijze te verstrekken, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot):

 • alle voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen alsmede kwaliteits-, veiligheids- en keuringsplannen en toestemming van derden.
 • een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid of bevaarbaarheid naar en op het werkterrein.
 • het verwijderen van alle obstakels en voorwerpen in, op, boven en onder het werkterrein die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen, belemmeren of schade kunnen veroorzaken.
 • gelegenheid in de directe nabijheid van het werk voor aanvoer, opslag en afvoer van bouwstoffen, machines en hulpmiddelen alsmede parkeergelegenheid voor medewerkers en onderaannemers.
 • alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde infrastructuur en aansluit- en netwerkfaciliteiten. Kosten van aansluitingen en verbruik van elektriciteit, gas en water komt voor rekening van Klant.
 • afscherming en bewaking van het werkterrein.
 • Geotechnische, milieutechnische en hydrologische gegevens, bestekdelen, palenplannen en KLIC meldingen.
 • verslaglegging van relevante bouwvergaderingen.
 • het gedetailleerd markeren van alle leidingen en kabels op, onder en rond het werkterrein.
 • het keuren van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.
 • (hoogte)maatvoering, meetwerk en de controle hiervan tijdens de uitvoering.
 • het treffen van voorzieningen ter voorkoming van geluidsoverlast, overlast of schade aan het milieu, belendingen, installaties, constructies, bestratingen, kabels en leidingen.
 • het ter beschikking stellen van (afval)containers en stortmogelijkheden.
 • het op hoogte brengen van paalkoppen, wanden en andere constructies en het uitvoeren van grond- en bemalingswerken.
 • heitoezicht, monitoring, proefbelasten, akoestisch doormeten en maken en beproeven van boorkernen.
 • Het omleiden van verkeer op de weg of het water en alle andere noodzakelijke verkeersborden en verkeersmaatregelen.
 • alle overige gegevens en zaken, waarvan VVB BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of wenselijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen maken de in dit artikel genoemde faciliteiten, werkzaamheden en (hulp)materialen geen onderdeel uit van de aanbieding van VVB BV of de overeenkomst en zijn de daaraan verbonden kosten en werkzaamheden voor rekening en risico van Klant.

Indien Klant niet tijdig of volledig aan deze verplichtingen voldoet, heeft VVB BV het recht de uitvoering van een overeenkomst of opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Klant, waaronder kosten van het door VVB BV zelf verkrijgen van die middelen, volgens de bij VVB BV geldende gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.

5.4    De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien Klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke informatie, kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

5.5    Indien VVB BV zaken aan Klant ter beschikking stelt, mag Klant deze niet aan derden in gebruik geven of ten behoeve van derden gebruiken en is Klant gehouden deze zaken op eerste verzoek daartoe aan VVB BV in dezelfde staat terug te geven als waarin deze zaken door VVB BV ter beschikking werden gesteld.

5.6    Ingeval medewerkers van VVB BV op locatie van Klant werkzaamheden verrichten, dient Klant te zorgen voor een werkruimte en faciliteiten die voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, asbest, arbeidsomstandigheden en veiligheid.

5.7    Klant draagt het risico en is verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik, opslag, de beschikbaarheid en de toepassing van alle te gebruiken of te leveren goederen, bouwstoffen en diensten. Uit het werk komende bouwstoffen die Klant wenst te behouden, dienen door Klant van het werkterrein te worden verwijderd.

5.8    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen:

 

 1. bepaalt VVB BV op welke wijze zij uitvoering geeft aan een overeenkomst en de wijze van aflevering; VVB BV is niet gehouden aanwijzingen van Klant op te volgen die de inhoud of omvang van de prestatieverplichtingen van VVB BV wijzigen of aanvullen.
 2. worden leveringen en diensten verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden (van 8.00 uur tot 16.30 uur) van VVB BV.

 

Aanvang en oplevering van een werk

5.9    In overleg tussen partijen wordt bepaald op welke dag het werk aanvangt. Indien het niet mogelijk is dat VVB BV op de overeengekomen dag zijn werkzaamheden aanvangt, zal Klant zo spoedig mogelijk, uiterlijk 10 kalenderdagen voor de geplande aanvangsdatum waarschuwen. Dan zal er een nieuwe aanvangsdatum worden bepaald welke past in de planning van VVB BV.

5.10  Indien VVB BV door een vertraging schade of stagnatiekosten lijdt, waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, dient Klant deze stagnatiekosten aan VVB BV te vergoeden, ongeacht de reden voor de vertraging.

5.11  VVB BV zal de Klant melden wanneer het werk naar haar mening gereed is. Een ingediende slottermijn of eindrekening wordt als gereedmelding beschouwd van de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden. De Klant is gehouden het werk binnen acht (8) kalenderdagen op te nemen en aan VVB BV mede te delen of het werk wordt goedgekeurd, eventueel met vermelding van nog te verhelpen opleveringspunten of kleine gebreken. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk door Klant wordt goedgekeurd of Klant niet binnen acht dagen schriftelijk heeft laten weten het werk niet goed te keuren of indien Klant het werk of een gedeelte daarvan feitelijk in gebruik heeft genomen. Gedeeltelijke ingebruikneming door Klant is slechts toegestaan indien dit de voortgang van overige werkzaamheden niet belemmert of vertraagt en Klant eventuele hieruit voortvloeiende kosten als meerwerk voldoet.

5.12  Acceptatie of ingebruikneming van het geleverde door Klant heeft tot gevolg dat VVB BV ten volle gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen inzake levering en terbeschikkingstelling van goederen, diensten of het werk.

 

Schorsing

5.13 Indien Klant de uitvoering van een werk schorst, dient hij voorzieningen die VVB BV daarvoor treft als meerwerk te vergoeden. Daarnaast dient Klant alle schade die VVB BV lijdt door de schorsing te vergoeden. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, mag VVB BV een evenredige betaling vorderen voor het uitgevoerde werk en gedane leveringen. VVB BV kan ook het werk in onvoltooide staat beëindigen. In dat geval heeft VVB BV recht op de betaling van de volledige aanneemsom, verminderd met bespaarde kosten en vermeerderd met een vergoeding van winstderving en overige schade als gevolg van de beëindiging.

 

Verhuur van Materieel door VVB BV

5.14  De huur wordt aangegaan voor de periode van een huurdag of een veelvoud hiervan. Delen van een dag gelden als één huurdag. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden weekend- en feestdagen eveneens als een huurdag.

5.15  De huurtarieven zijn exclusief transportkosten en zijn gebaseerd op levering af magazijn van VVB BV. Alle belastingen of heffingen, van welke aard ook, verschuldigd op het gebruik en/of installatie van het Materieel bij de Klant, vallen ten laste van de Klant. Verzekering van het Materieel, voor schade, vandalisme, diefstal, ongevallen, wettelijke aansprakelijkheid en dergelijke valt onder de verantwoordelijkheid van Klant.

5.16 Indien de huur voor langer dan zes maanden of voor onbepaalde tijd is afgesloten, kan VVB BV op ieder ogenblik de tarieven wijzigen na de Klant hiervan voorafgaande in kennis te hebben gesteld. De tariefwijziging gaat ten vroegste in, acht kalenderdagen na de kennisgeving. De Klant heeft alsdan de keuze tussen het beëindigen van de huur of het voorzetten van de huur overeenkomstig de nieuwe tarieven.

5.17  Klant dient onmiddellijk bij de ontvangst het gehuurde te controleren. Gebreken en/of tekortkomingen dient Klant terstond bij VVB BV te melden. Klant zal tekortkomingen in ieder geval binnen 24 uur na de ontvangst schriftelijk bij VVB BV dienen te melden, bij gebreke waarvan Klant geacht wordt het gehuurde in onbeschadigde staat te hebben ontvangen.

5.18  Klant zal te allen tijde alle algemeen bekende en specifieke gebruiksinstructies voor het Materieel nauwgezet in acht nemen en uitsluitend gebruik maken van het Materieel voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Bij enige twijfel over of onbekendheid met de gebruiksinstructies en/of de geschiktheid van het Materieel voor het door Klant beoogde gebruik, dient Klant vooraf VVB BV te raadplegen. Klant is aansprakelijk voor alle schade tijdens de huurtermijn door of met het gehuurde aangebracht.

5.19  Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste bevestiging, aanhaking, verankering en dergelijke van het Materieel ongeacht of VVB BV daarbij behulpzaam is geweest.

5.20  Bij het einde van de huur dient Klant het Materieel in goed gereinigde en direct bruikbare staat bij VVB BV terug te brengen. Specifiek voor wat betreft Materieel waarmee reststoffen worden verzameld, zal de Klant er zorg voor dragen dat het Materieel vóór teruggave wordt geledigd en gereinigd. Waar van toepassing, dient het huurobject met een volle brandstoftank te worden teruggebracht. Indien het Materieel niet leeg, schoon en volgetankt is, brengt VVB BV de kosten daarvan in rekening bij Klant.

5.21 Klant draagt de zorg, op eigen risico, voor het dagelijkse onderhoud van het Materieel op de plaats van gebruik, inclusief het toedienen van verbruiksstoffen zoals smeerolie, antivries, lampen en/of andere verbruiksstoffen. Één en ander dient te geschieden overeenkomstig de technische specificaties voor het onderhoud van het desbetreffend Materieel. Indien Klant onbekend is met de onderhoudsinstructies of in geval van twijfel, dient Klant de VVB BV voorafgaand te raadplegen.

5.22  Klant dient onverwijld VVB BV op de hoogte te brengen van elke storing in het functioneren van het Materieel en van alle reparaties. Klant is verplicht alle schade te vergoeden ontstaan ten gevolge van foutief gebruik, verlies, beschadiging, gebrek aan onderhoud, onbruikbaar of waardeloos maken van het Materieel en/of toebehoren. Klant zal er mee instemmen dat bij schade aan het Materieel een expertise op kosten van de Klant wordt uitgevoerd. Ontbrekend Materieel of onderdelen daarvan zullen aan Klant worden gefactureerd op basis van nieuwwaarde inclusief eventuele montage- en handelingskosten of dergelijke.

5.23  Het Materieel mag uitsluitend worden ingezet in Nederland en mag niet zonder schriftelijke toestemming van VVB BV worden onderverhuurd, uitgeleend of ondergebracht bij een derde, noch worden verplaatst naar enige locatie die niet vooraf door Klant aan VVB BV bekend is gemaakt.

5.24  Klant zal VVB BV schriftelijk op de hoogte stellen indien het Materieel in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Materieel en zal daarbij mededelen waar het betreffende Materieel zich bevindt. Bij beslag op (een deel van) het Materieel, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Klant, zal de Klant de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen dat het Materieel geen eigendom van Klant is.

5.25  Klant draagt jegens VVB BV in alle gevallen de aansprakelijkheid voor de aan het Materieel ontstane schade (ook tijdens transport), alsmede voor verlies of diefstal van het Materieel. Klant is verplicht afdoende preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van verlies, diefstal en schade aan het Materieel. Klant zal VVB BV vrijwaren en/of schadeloos stellen voor alle aanspraken van derden en/of hulppersonen alsmede voor boetes wegens wettelijke overtredingen voortvloeiend uit het gebruik van het Materieel.

5.26  Indien het Materieel niet in overeenstemming is met de overeengekomen kwaliteitseisen of beschikbaarheid blijft de aansprakelijkheid van de VVB BV jegens de Klant beperkt tot de vervanging van het Materieel en de kosteloze verlenging van de huurperiode voor de termijn waarin Klant van het Materieel geen gebruik heeft kunnen maken.

 

Artikel 6. Levering en termijnen

6.1    Tenzij anders overeengekomen vindt levering steeds plaats op basis van Ex Works (EXW) vanaf het VVB BV magazijn. Transport van goederen en gegevens geschiedt steeds voor rekening en risico van Klant. Deelleveringen kunnen separaat gefactureerd worden. De Klant zal de goederen op de door VVB BV aangegeven datum en locatie ophalen. Indien de Klant niet voldoet aan haar verplichting tot afname van de geleverde goederen, dient zij de volledige kosten van opslag, (extra) vervoer en overige daaraan verbonden kosten aan VVB BV te vergoeden.

6.2    Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van goederen of diensten en gegevens gaat op Klant over op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant, een vervoerder of een hulppersoon van Klant zijn gebracht. Klant draagt het risico van verlies of beschadiging van bouwstoffen die op het werk zijn aangevoerd of verblijven.

6.3    Leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren vastgesteld en zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk in acht worden genomen. Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van VVB BV.

6.4    Leveringstermijnen zijn altijd indicatief en niet fataal. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt VVB BV niet in verzuim. VVB BV is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van een overeengekomen termijn, door welke oorzaak dan ook. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn dient de Klant VVB BV schriftelijk in gebreke te stellen en VVB BV een nadere termijn te gunnen om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van drie maanden.

6.5    VVB BV is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Weersomstandigheden kunnen leiden tot vertraging van de werkzaamheden. Evenmin is VVB BV gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als Klant haar (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet stipt nakomt of wanneer partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van een overeenkomst zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn zal VVB BV in overleg treden met de Klant.

6.6    Indien er sprake is van overmacht wordt de leveringstijd stilzwijgend verlengd met de duur van overmacht. Onder overmacht wordt iedere omstandigheid verstaan waardoor de nakoming van de verplichtingen van VVB BV onmogelijk wordt dan wel in redelijkheid niet van VVB BV kan worden verlangd, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot) werkstakingen, personeelsgebrek, oproer of terroristische dreiging, overstromingen, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storingen in levering van energie en niet of niet tijdige levering door de leveranciers van VVB BV. VVB BV kan zich ook op overmacht beroepen als de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat VVB BV de prestatie al had moeten leveren. Indien de overmacht tenminste 60 aaneengesloten dagen voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien VVB BV Voor ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, of voor de uitvoering van de opdracht kosten heeft gemaakt, is zij gerechtigd om deze werkzaamheden en kosten separaat te factureren. Partijen kunnen in geval van overmacht geen schadevergoeding vorderen.

6.7    Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal VVB BV zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

 

Artikel 7. Beëindiging overeenkomst

7.1        VVB BV kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn ontbinden:

– indien de Klant surséance van betaling, faillissement of toepassing van de WSNP aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

– indien de Klant rechtspersoonlijkheid verliest of haar onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, staakt, ontbindt of liquideert.

– indien de Klant in ernstige mate toerekenbaar tekort schiet in de nakoming haar verplichtingen, voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst of VVB BV goede grond heeft te vrezen dat Klant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

Ingeval van faillissement van Klant vervalt het recht tot gebruik van aan Klant ter beschikking gestelde goederen of diensten van rechtswege.

7.2        Indien Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij Klant bewijst dat VVB BV ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die VVB BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.3        Indien sprake is van een duurovereenkomst, is deze door partijen opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van een kalendermaand. Bij opzegging behoudt VVB BV aanspraak op vergoedingen tot het einde van de overeenkomst en komen vooruitbetaalde bedragen niet voor (pro rata) restitutie in aanmerking.

 

 

 

Artikel 8. Service & Garantie

8.1        VVB BV geeft geen andere of verdergaande garantie op goederen en diensten dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten (‘fabrieksgarantie’) voor het betreffende goed of dienst.

8.2        Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een goed verstrekt, dan garandeert VVB BV dat het betreffende goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 12 maanden.

8.3        Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden toleranties. Dit betekent dat VVB BV is gerechtigd om binnen redelijke grenzen wijzigingen aan te brengen in opgegeven specificaties indien geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische uitvoering of die de operationele of productieve ingebruikname redelijkerwijs niet in de weg staan. Dergelijke afwijkingen of kleine fouten ontslaan de Klant nimmer van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.4        Klant is verplicht terstond na levering deze grondig te inspecteren op gebreken en aantallen. De bevoegdheid van de Klant zich op een tekortkoming van VVB BV te beroepen, vervalt indien de Klant niet binnen bekwame tijd, in ieder geval binnen 8 dagen nadat zij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met gedetailleerde redenen omkleed bij VVB BV ter zake heeft geprotesteerd.

8.5        Indien de Klant aan VVB BV klachten kenbaar maakt over de geleverde goederen of diensten dan dient de Klant VVB BV of de toeleverancier met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zo klachten te onderzoeken. Klant dient daartoe een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te geven van de tekortkoming. Nader onderzoek zal op de minst bezwarende wijze worden verricht, waartoe de Klant VVB BV in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van goederen of gegevens. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de Klant in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

8.6        VVB BV of haar toeleverancier kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Klant of van andere niet aan VVB BV of haar toeleverancier toe te rekenen oorzaken. Bij normale slijtage en schade door ongelukken of onheil zoals brand, waterschade, aardbevingen en dergelijke kan geen beroep op garantie worden gedaan. Geen garantie geldt verder voor zaken en constructies die op instructie van of namens Klant zijn toegepast of op door of namens Klant aangeleverde zaken.

8.7        Iedere garantieverplichting vervalt indien Klant wijzigingen in het geleverde aanbrengt of laat aanbrengen. Ieder recht van reclame vervalt op het moment dat de Klant de zaken of een gedeelte ervan heeft bewerkt, veranderd of met andere zaken heeft vermengd. Tevens leidt niet nakoming door Klant van een of meer verplichtingen uit enige met VVB BV gesloten overeenkomst tot opschorting van de garantieverplichtingen, zonder dat daartoe een nadere waarschuwing of aanmaning is vereist.

8.8        Retourzendingen zijn niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VVB BV. Retourzendingen dienen in originele staat te zijn en in originele verpakking te worden verzonden conform de verzendinstructies van VVB BV.

8.9        De door VVB BV gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen, ook ten aanzien van mogelijk opbrengst of rendement, kunnen nimmer worden opgevat als een garantie.

8.10      Indien VVB BV of haar toeleverancier een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keuze hebben om het niet deugdelijk geleverde te vervangen, te herstellen of de Klant een korting op de koopprijs te geven, steeds ter vrije keuze van VVB BV. In de eerste twee gevallen zal Klant indien mogelijk de ondeugdelijk bevonden goederen aan haar retourneren. Gebreken aan een deel van het geleverde geven Klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.

8.11      Aan Klant komen geen andere rechten wegens gebreken toe dan welke in deze garantieregeling is beschreven.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid & vrijwaring

 

9.1        Alle beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van de bestuurders van VVB BV alsmede van haar werknemers en alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de overeenkomst of enige opdracht van de Klant is ingeschakeld.

9.2        Iedere aansprakelijkheid van VVB BV, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat onder de door VVB BV afgesloten verzekering tot uitkering komt. Voor zover bij het toepasselijk recht dit niet dwingendrechtelijk is verboden, is iedere verdere aansprakelijkheid van VVB BV uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VVB BV.

9.3        Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet is toegestaan of er om welke reden dan ook geen uitkering op grond van een verzekering plaatsvindt, geldt dat de totale gezamenlijke aansprakelijkheid van VVB BV, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van daadwerkelijk geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen en door Klant betaalde prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan € 25.000, = (vijfentwintig duizend Euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. redelijke kosten die de wederpartij heeft moeten maken om de prestatie van VVB BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Klant wordt ontbonden.
 2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

9.4        Aansprakelijkheid van VVB BV voor hulppersonen en schade aan goederen van Klant, evenals aansprakelijkheid voor misstanden van palen of damwanden, schade aan kabels, leidingen of buizen, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, opgelegde boetes, verminderde goodwill of reputatie, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of leveranciers van de Klant, verminking of verlies of openbaring van gegevens of documenten, en alle andere vormen van schade, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

9.5        Indien schade is gedekt door een verzekering van Klant, is VVB BV niet gehouden deze schade te vergoeden. De Klant is verplicht opstallen en aan VVB BV ter beschikking gesteld personeel, goederen, machines en gegevens op eigen kosten voldoende te verzekeren. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, garandeert Klant dat VVB BV afdoende is medeverzekerd op een door Klant ten behoeve van het werk afgesloten primaire Construction All Risks (CAR) verzekering, waarvan de voorwaarden op verzoek van VVB BV aan haar worden toegezonden.

9.6        Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de grond van aansprakelijkheid, deze schriftelijk aan VVB BV meldt en VVB BV aansprakelijk houdt.

9.7        Alle aanspraken van de Klant jegens VVB BV tot schadevergoeding en overige bevoegdheden en vorderingen vervallen één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade of aanspraken direct of indirect voortvloeien tenzij voordien een rechtsgeldige dagvaarding terzake is uitgebracht.

9.8        Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

9.9        De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen nimmer rechten ontlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door VVB BV. De Klant vrijwaart VVB BV tegen alle vorderingen en aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door VVB BV ten behoeve van de Klant verrichte werkzaamheden of gedane leveringen.

9.10      Klant is, onverminderd haar aansprakelijkheid op grond van de wet, aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in door haar ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen en voor schade die veroorzaakt wordt door derden die door of namens haar zijn ingeschakeld.

 

Artikel 10. Persoonsgegevens en privacy

10.1      Wanneer een overeenkomst verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, zullen partijen voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving op hen rusten. Partijen dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10.2      Klant geeft hierbij opdracht en toestemming aan VVB BV om (persoons)gegevens te verwerken waar nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en gebruik van de diensten van VVB BV. VVB BV verwerkt deze gegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen, zoals:

 • Beoordelen en accepteren van (potentiële) Klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met of door een Klant en het afwikkelen van betalingsverkeer.
 • Controleren van identiteitsgegevens van ingeschakelde werknemers en derden om te voldoen aan wettelijke eisen.
 • Verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden, productontwikkeling en managementrapportages.
 • Uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met een Klant tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke kenmerken.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

Artikel 11. Geheimhouding en niet overnamebeding

11.1      Partijen zijn jegens elkaar verplicht geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. Het is partijen derhalve niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens met betrekking tot de andere partij of de tussen partijen gesloten overeenkomst openbaar te (doen) maken of aan een derde ter beschikking te stellen. VVB BV heeft evenwel het recht -in het kader van reclame- en referentiedoeleinden- de naam van Klant te gebruiken en aan te geven welke soort werkzaamheden of leveringen aan Klant zijn gedaan. De plicht tot geheimhouding eindigt niet na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

11.2      Klant zal gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van VVB BV of van derden die door VVB BV zijn ingeschakeld bij de uitvoering van een overeenkomst voor Klant, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VVB BV. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel, verbeurt Klant een direct opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding aan VVB BV, onverminderd het recht van VVB BV om haar werkelijk geleden schade en nakoming te vorderen.

11.3      Partijen zullen zich onthouden van gedragingen of uitlatingen die afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de (merk)naam van de ander of toeleveranciers van VVB BV.

 

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1      Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, tekeningen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij VVB BV, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, ongeacht of aan Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Indien er tijdens de uitvoering van een overeenkomst intellectuele eigendomsrechten mochten ontstaan, dan draagt Klant deze hierbij over aan VVB BV, zonder dat daarvoor een vergoeding is verschuldigd. Klant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het ondertekenen van een overdrachtsakte en andere formaliteiten om de intellectuele eigendomsrechten van VVB BV vast te leggen.

12.2      Klant verkrijgt uitsluitend de tijdelijke gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Klant tot verveelvoudiging of openbaarmaking is uitgesloten. Ieder aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden, niet te verpanden en niet-sublicentieerbaar. Klant zal de aangegeven gebruiksvoorwaarden, -beperkingen en -aanwijzingen, waaronder de licentievoorwaarden van toeleveranciers van VVB BV, steeds stipt naleven. Gebruiksrechten worden verleend onder de voorwaarde dat Klant alle aan VVB BV verschuldigde vergoedingen uit welke rechtsgrond dan ook, volledig heeft betaald.

12.2      Indien onduidelijkheid bestaat omtrent wie rechthebbende is op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht, wordt ervan uitgegaan dat VVB BV de rechthebbende is, totdat Klant het tegendeel bewijst. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de apparatuur, verpakking of andere materialen te (doen) verwijderen of te (laten) wijzigen.

12.3      Klant zal desgevraagd kosteloos en onverwijld zijn volledige medewerking verlenen aan een door VVB BV of namens haar uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door Klant van de voorwaarden en gebruiksbeperkingen van intellectueel eigendom.

 

VVB B.V. / VVB BV Waddinxveen B.V.

Onderweg 12

2742 LA Waddinxveen

KVK  24436117

info@vvb.eu